Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Green E-shopping B.V.


Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Verplichtingen van consument tijdens bedenktijd 

Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten

Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - De prijs

Artikel 11 – Conformiteit, garantie en aansprakelijkheid

Artikel 12 - Levering en uitvoering

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 - Privacy

Artikel 15 - Klachtenregeling

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 17 - Wijzigen algemene voorwaarden

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Green E-shopping B.V.: de vennootschap zoals omschreven onder artikel 2, en de exploitant van de website www.buckleybelts.nl;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Modelformulier: het modelformulier (zie artikel 8) voor herroeping dat de ondernemer ter beschikking stelt en dat een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht. 
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 9. Website: de webshop waarop het product word aangeboden

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Green E-shopping B.V.  

Adres: Turfhaven 198

Postcode en woonplaats: 2511 DK, Den Haag

E-mailadres: support@buckleybelts.com

KvK-nummer: 90562534

Btw-identificatienummer: 

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Green E-shopping B.V. op de Website, iedere door de consument geplaatste bestelling op de Website en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Green E-shopping B.V. en consument.
 2. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst op afstand door Green E-shopping B.V. aan de consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument kunnen worden opgeslagen en op een later moment kunnen worden ingezien.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Het aanbod is vrijblijvend. Green E-shopping B.V. is gerechtigd, onverwijld na ontvangst van de aanvaarding van het aanbod door de consument, het aanbod in te trekken.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Green E-shopping B.V. niet.
 3. Green E-shopping B.V. spant zich in om de producten op de website zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven. Alle afbeeldingen, specificaties en andere gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 4. Green E-shopping B.V. kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 

 Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, tot stand zodra de consument het aanbod van Green E-shopping B.V. heeft aanvaard en Green E-shopping B.V. het aanbod niet in overeenstemming met artikel 4.1 heeft ingetrokken. 
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Green E-shopping B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Green E-shopping B.V. is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. Indien de consument een product bestelt dat niet op voorraad is, informeert Green E-shopping B.V. de consument hierover. In dat geval krijgt de consument de keuze of hij/zij de nieuwe voorraad al dan niet wenst af te wachten. Indien de consument de nieuwe voorraad niet wenst af te wachten, dan zal het aankoopbedrag aan de consument worden gerestitueerd.

  

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. 
 2. De in lid 1 genoemde  bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, die niet de vervoerder is, of:
 1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Green E-shopping B.V. mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van consument tijdens bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 
 2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Wanneer de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen de bedenktermijn te melden aan Green E-shopping B.V., door middel van het Modelformulier voor herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze. 
 2. Nadat de consument heeft gemeld gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 genoemde melding, retour te sturen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. 
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. 
 5. De consument draagt de kosten van terugzending van het product. 
 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van Green E-shopping B.V. bij herroeping

 1. Als Green E-shopping B.V. de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging van de herroeping.
 2. Green E-shopping B.V. vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten die door Green E-shopping B.V. in rekening zijn gebracht. Terugbetaling geschiedt zodra Green E-shopping B.V. de geretourneerde producten heeft ontvangen, dan wel zodra de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden.
 3. Green E-shopping B.V. gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Green E-shopping B.V. de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - De prijs

 1. De op de Website vermelde prijzen zijn inclusief btw maar exclusief overige bijkomende kosten, zoals verzendkosten. De btw, alsmede eventuele verzendkosten of andere kosten of heffingen die door de consument moeten worden betaald, worden vermeld aan het einde van het bestelproces voordat de bestelling definitief wordt.
 2. Green E-shopping B.V. spant zich in op de juiste prijzen op de Website te vermelden. Indien onverhoopt een onjuiste prijs op de Website wordt vermeld, dan zal de bestelling worden uitgevoerd aan de hand van de ten tijde van de bestelling op de Website vermelde prijs. Green E-shopping B.V. behoudt zich in dat geval het recht voor om de onjuiste prijs op de website aan te passen. Kennelijk onjuiste prijzen binden Green E-shopping B.V. niet. In dat geval is Green E-shopping B.V. gerechtigd de overeenkomst met de consument te annuleren en aan de consument een nieuw aanbod te doen. Het reeds betaalde aankoopbedrag zal aan de consument worden gerestitueerd.
 3. Green E-shopping B.V. behoudt zich het recht voor om de prijzen op ieder moment te wijzigen. Eventuele prijswijzigingen zijn niet van invloed op reeds tot stand gekomen overeenkomsten.

Artikel 11 – Conformiteit, garantie en aansprakelijkheid

 1. Green E-shopping B.V. staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
 2. De garantietermijn van Green E-shopping B.V. komt overeen met de fabrieksgarantietermijn, maar zal nooit korter zijn dan de wettelijke garantietermijn. De door Green E-shopping B.V., fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. De garantie geldt niet indien:
 4. De consument het product heeft gebruikt in strijd met het normale gebruik van het product;
 5. Het defect het gevolg is van normale slijtage; 
 6. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 7. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Green E-shopping B.V. en/of op de verpakking behandeld zijn;
 8. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 
 9. Garantieclaims dienen schriftelijk te worden gemeld aan Green E-shopping B.V., binnen twee maanden nadat een defect optreedt. Bij gebreke van een tijdige klacht vervalt elke claim tegen Green E-shopping B.V..
 10. Niettegenstaande enig andersluidend artikel in deze algemene voorwaarden, sluit Green E-shopping B.V. haar aansprakelijkheid uit hoofde van of in verband met een overeenkomst niet uit en beperkt zij haar aansprakelijkheid niet, voor zover de aansprakelijkheid verband houdt met de volgende aangelegenheden: i) overlijden of letsel als gevolg van bewezen nalatigheid jegens de consument; ii) fraude of bedrog; of iii) enige andere aangelegenheid waarbij (poging tot) uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid door Green E-shopping B.V. onrechtmatig zou zijn.
 11. Behoudens het vorige lid, is Green E-shopping B.V. in geen geval aansprakelijk jegens de consument (hoe de aansprakelijkheid ook ontstaat, met inbegrip van eventuele aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad) op grond van of in verband met een overeenkomst, ongeacht of het directe, indirecte, speciale en/of gevolgschade betreft.
 12. Dit artikel geldt onder voorbehoud van de wettelijke rechten van de consument waarvan niet mag worden afgeweken.

 

 Artikel 12 - Levering en uitvoering

 1. Green E-shopping B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Green E-shopping B.V. kenbaar heeft gemaakt.
 3. De verwachte leveringsdatum is vermeld op de Website en wordt ook in de ontvangstbevestiging vermeld. Green E-shopping B.V. streeft ernaar om uw bestelling binnen 30 dagen na de besteldatum uit te voeren. De consument kan de bestelling volgen via de Website. Indien gewenst kan de consument ervoor kiezen om per e-mail op de hoogte te worden gehouden van de voortgang bestelling. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, dan kan de consument dit via de hiervoor genoemde volgsystemen controleren. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. 
 4. Wanneer de consument meer dan één product heeft besteld, dan kunnen deze producten gezamenlijk of afzonderlijk worden geleverd.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Green E-shopping B.V. zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Indien de consument niet akkoord gaat met het vervangende artikel, dan zal het aankoopbedrag aan de consument worden gerestitueerd. De kosten van een eventuele retourzending zijn in dat geval voor rekening van Green E-shopping B.V..
 6. Indien de consument het bestelde product niet in ontvangst neemt, kan Green E-shopping B.V. besluiten deze voor rekening en risico van de consument op te slaan totdat het product opnieuw kan worden geleverd.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Green E-shopping B.V. tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Green E-shopping B.V. bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan direct na bestelling van een product en/of dienst.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Green E-shopping B.V. te melden.
 3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en Green E-shopping B.V. de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Green E-shopping B.V. kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 14 – Privacy

 1. Green E-shopping B.V. respecteert uw privacy en persoonsgegevens. In het privacy- en cookiestatement wordt uiteengezet hoe Green E-shopping B.V. omgaat met de persoonsgegevens die door de consument aan Green E-shopping B.V. worden verstrekt.

  Artikel 15 - Klachtenregeling
 2. Eventuele klachten kunnen door de consument worden ingediend via support@buckleybelts.com
 3. Bij Green E-shopping B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Green E-shopping B.V. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Green E-shopping B.V., zal Green E-shopping B.V. de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren, dan wel het aankoopbedrag aan de consument restitueren, een en ander ter vrije keuze van Green E-shopping B.V..

Artikel 16 - Klachtenregeling

 1. Eventuele klachten kunnen door de consument worden ingediend via support@buckleybelts.com.
 2. Bij Green E-shopping B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Green E-shopping B.V. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Green E-shopping B.V., zal Green E-shopping B.V. de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren, dan wel het aankoopbedrag aan de consument restitueren, een en ander ter vrije keuze van Green E-shopping B.V..

 

Artikel 17 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op overeenkomsten tussen Green E-shopping B.V. en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met de overeenkomst en eventuele andere overeenkomst(en) tussen Green E-shopping B.V. en de consument, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument. Dit artikel heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

Artikel 18 - Wijzigen algemene voorwaarden

 1. Green E-shopping B.V. heeft het recht om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te herzien en te wijzigen.
 2. De van toepassing zijnde algemene voorwaarden zijn de algemene voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat de overeenkomst tussen Green E-shopping B.V. en de consument tot stand komt.