Section
Drop element here

PRIVACY POLICY

Privacybeleid Buckley Belts

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Inleiding
Artikel 2 - De Gegevens die wij verwerken
Artikel 3 - Algemeen doel van de verwerking en grondslag
Artikel 4 - Delen met derden
Artikel 5 - Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
Artikel 6 - Bewaartermijnen
Artikel 7 - Je rechten
Artikel 8 - Beveiligingsmaatregelen
Artikel 9 - Cookies
Artikel 10 - Wijzigingen in de privacy verklaring
Artikel 11 - Klachten
Artikel 12 - Vragen en contactgegevens

Artikel 1 – Inleiding
www.buckleybelts.nl geeft veel om je privacy. We gaan daarom zorgvuldig om met de gegevens die we van of over jou ontvangen. Deze privacyverklaring beschrijft welke gegevens wij van jou verzamelen, openbaar maken, bewaren en onder welke voorwaarden we deze gegevens eventueel met derden kunnen delen. Ook leggen we aan je uit op welke wijze we je gegevens opslaan, hoe we je gegevens tegen misbruik beschermen, welke beveiligingstechnieken we gebruiken, voor wie de gegevens inzichtelijk zijn en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Voor de privacyverklaringen van derde partijen, alsmede gelieerde ondernemingen, wordt verwezen naar de desbetreffende websites. Buckley Belts draagt voor deze websites geen (verwerkings)verantwoordelijkheid.

Green E-shopping B.V. is gevestigd aan de Turfhaven 198 te 2511DK, Den Haag, geregistreerd in het handelsregister onder KvK nummer 90562534 ("Green E-shopping", "Buckley Belts") is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens. Als je vragen hebt over onze privacy verklaring kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, je vindt de contactgegevens aan het einde van deze privacy verklaring.

Artikel 2 – De Gegevens die wij verwerken
Uitvoering overeenkomst
Voor de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit, hebben we jouw voor- en achternaam, huis- of ander fysiek adres, e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens nodig. Indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij je partij bent, geven wij deze gegevens door aan derde partijen, zoals betaaldiensten en bezorgdiensten.

Jouw e-mailadres wordt tevens gebruikt om je te benaderen voor een recensie, nadat je de bij ons bestelde producten hebt ontvangen.

Bezoeken Buckley Belts en (direct) marketing
Wanneer je Buckley Belts bezoekt, slaan wij via de servers van en met Webwinkelsoftware van Shopify jouw IP-adres op. Dit doen wij door middel van het plaatsen van cookies. In sommige landen, waaronder de landen in de Europese Economische Ruimte, kunnen deze gegevens op grond van de privacywetgeving worden beschouwd als persoonlijk identificeerbare gegevens. Deze gegevens worden verzameld en opgeslagen om het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die je (als bezoeker) op Buckley Belts doorbrengt, de bekeken pagina's en andere gebruiksgegevens bij te houden. Wij gebruiken deze gegevens om het gebruik van onze website te meten en de inhoud van onze website te verbeteren.  Wij kunnen tevens informatie verzamelen die wij verkrijgen via derde partijen, waaronder informatie van onze partners en sociale mediasites overeenkomstig jouw instellingen op dergelijke websites. Voor meer informatie over de persoonsgegevens die wij verwerken bij het bezoeken van Buckley Belts, verwijzen wij naar Artikel 9 – Cookies, van deze privacyverklaring.

Social media
Buckley Belts is op verschillende social media te vinden, zoals Facebook en Instagram. Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken wanneer je de functies op deze websites en/of apps gebruikt, zoals een "Facebook-like". Als een dergelijke functie door jou wordt gebruikt, kunnen wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via onze sociale media in kwestie.

Daarnaast zijn op Buckley Belts buttons opgenomen om de webpagina's van onze social media accounts te promoten. Deze buttons werken door middel van een code afkomstig van het social media platform. Zodra je op een button klikt, plaatst deze code cookies, waardoor het social media platform jouw persoonsgegevens kan ontvangen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan je IP-adres. Wij verwijzen naar de privacy verklaringen van het desbetreffende social media platform waarin wordt uitgelegd welke persoonsgegevens zij verzamelen.

Contactformulier
Je kunt contact met ons opnemen via het contactformulier op de website van Buckley Belts. Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, vragen wij om de invulling van naam, e-mailadres, telefoonnummer en uw bericht voor ons.

Nieuwsbrief
Via onze website kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief. Door middel van de nieuwsbrief informeren wij je over actuele aanbiedingen, interessante specials en nieuws. Voor het verzenden van onze nieuwsbrief hebben wij jouw e-mailadres en uitdrukkelijk gegeven toestemming nodig.

In sommige gevallen verwerken wij enkel persoonsgegevens voor zover je hiervoor toestemming hebt gegeven. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het verzenden van nieuwsbrieven en andere communicatie of deelname aan beschikbare interactieve berichten online. De toestemming die je hebt gegeven kan je op ieder moment weer intrekken. Voor meer informatie over hoe je gegeven toestemming kunt intrekken, verwijzen we naar het Artikel 7 - Je Rechten, in deze privacy verklaring.

Sollicitatieprocedure
Buckley Belts verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten. Wij verzamelen onder andere de naam, het geslacht, contactgegevens, motivatiebrieven en cv's. Deze gegevens zijn relevant voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure en zullen uiterlijk vier weken na afloop van de procedure worden verwijderd. Indien jij daarvoor toestemming geeft, kan Buckley Belts jouw persoonsgegevens langer opslaan in haar administratie, zodat in de toekomst eventueel opnieuw contact kan worden opgenomen. In dat geval bewaart Buckley Belts jouw contactgegevens niet langer dan één jaar.

Opdrachtnemers
Buckley Belts verwerkt ook persoonsgegevens van opdrachtnemers, waaronder zzp-ers, in het kader van de overeenkomst van opdracht. Indien wij via UpWork een overeenkomst van opdracht sluiten met een opdrachtnemer, kan nadere informatie over de verwerking van persoonsgegevens worden gevonden in de overeenkomst die de opdrachtnemer met UpWork heeft gesloten.

Artikel 3 - Algemeen doel van de verwerking en grondslag
Buckley Belts gebruikt je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening, tenzij we tijdens het verzamelen ervan iets anders aangeven. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. We gebruiken je gegevens niet voor andere doeleinden dan hiervoor genoemd, geven ze niet door en verstrekken ze niet aan partijen, behalve zoals hieronder aangegeven of indien we wettelijk verplicht zijn de gegevens te delen met derden. Als je gegevens met ons deelt en we gebruiken deze gegevens om - anders dan op je verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, vragen we je hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Wij verwerken slechts persoonsgegevens, voor zover hiervoor een wettelijke grondslag bestaat. Wij verwerken jouw persoonsgegevens: Normaal gesproken zullen wij alleen je persoonsgegevens verzamelen (i) wanneer wij die nodig hebben om de gesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld wanneer je onze producten koopt, (ii) wanneer de verwerking in ons gerechtvaardigde belang is en jouw rechten niet zwaarder wegen, bijvoorbeeld om onze marketing op jouw wensen af te stemmen, of (iii) wanneer wij jouw toestemming daarvoor hebben.In sommige gevallen kunnen wij ook een wettelijke verplichting hebben om persoonsgegevens van je te verzamelen of kunnen wij de persoonsgegevens op een andere manier nodig hebben om jouw vitale belangen of die van anderen te beschermen.Als wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken op grond van onze gerechtvaardigde belangen (of die van derden), hebben deze belangen over het algemeen betrekking op: het beheer van onze webshop en de communicatie met je voor zover die nodig is om onze diensten aan je te leveren, het beantwoorden van vragen, het verbeteren van onze webshop, het uitvoeren van marketing, of met het oog op het opsporen of voorkomen van illegale activiteiten. Wij kunnen ook nog andere gerechtvaardigde belangen hebben; in dat geval zullen wij je laten weten wat die gerechtvaardigde belangen zijn. Als wij gevoelige informatie van je verzamelen, zoals bijzondere persoonsgegevens, die zien op je gezondheid, of andere gegevens waarvoor jouw toestemming is vereist, zullen wij jouw uitdrukkelijke toestemming vragen voor het verwerken van deze gegevens.  Deze toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken. Voor meer informatie over hoe je toestemming kunt intrekken, verwijzen wij naar Artikel 7 – Je Rechten, in deze privacy verklaring.

Artikel 4 – Delen met derden
Buckley Belts deelt jouw persoonsgegevens met zorgvuldig geselecteerde derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die namens ons jouw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Buckley Belts blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buckley Belts kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan verwerkers of partijen gevestigd in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Buiten de EER zullen wij jouw persoonsgegevens slechts doorgeven voor zover er sprake is van een passend beschermingsniveau. Buckley Belts maakt daarvoor gebruik van door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontracten.ShopifyOnze webwinkel is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Shopify is op basis van de overeenkomst die we met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Shopify is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens. Shopify maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot je gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Shopify houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. Via de webwinkelsoftware van 'Shopify' versturen we ook onze nieuwsbrieven en transactionele e-mails. Via de servers van Shopify worden ook alle bevestigingsmails verzonden die je ontvangt van onze website en worden webformulieren verzonden.Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Als je hier op klikt zal je geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen. Voor nadere informatie over de wijze waarop Shopify persoonsgegevens verwerkt, beveiligt en bewaart, verwijzen we naar de privacyverklaring van Shopify.CjDropshippingVoor het verwerken van bestellingen en het bezorgen van de door jou bestelde producten, schakelen wij CjDropshipping in. CjDropshipping zorgt ervoor dat de producten overeenkomstig bestelling op een door jou opgegeven adres worden bezorgd.Google - GmailWe maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Google-Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jou en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en we behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.Voor nadere informatie over de wijze waarop Google persoonsgegevens verwerkt, beveiligt en bewaart, verwijzen wij naar de privacyverklaring van Google.Mollie en PayPal - BetalingsplatformVoor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken we gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en betaalgegevens zoals je bankrekeningnummer. Mollie deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot je financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen.Omdat Mollie op ons verzoek persoonsgegevens verwerkt, wordt Mollie aangemerkt als een verwerker. Voor nadere informatie over de wijze waarop Mollie persoonsgegevens verwerkt, beveiligt en bewaart, verwijzen we naar de privacyverklaring van Mollie.

Artikel 5 - Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Buckley Belts op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn we gedwongen je gegevens te delen, maar we zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Artikel 6 - Bewaartermijnen
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om jouw persoonsgegevens langer te bewaren. We bewaren je gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat we je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen we facturen met je (persoons)gegevens zeven jaar te bewaren. Medewerkers hebben gedurende deze termijn echter geen toegang meer tot je klantprofiel en documenten die we naar aanleiding van je opdracht hebben vervaardigd.Zoals hiervoor reeds aan de orde kwam, kun je een account aanmaken op Buckley Belts. Inactieve accounts zullen wij na een periode van twee jaar verwijderen. Indien je jouw e-mailadres aan ons hebt verstrekt (eventueel via uw account) zodat wij je op de hoogte kunnen houden van onze dienstverlening, zullen wij jouw gegevens daarvoor nog wel bewaren.

Artikel 7 - Je rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. We leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen we om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar je bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen we je vragen om legitimatie. We houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren we geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machine leesbare gegevensindeling die we binnen onze systemen hanteren. InzagerechtJe hebt altijd het recht om de gegevens die we (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen vier weken een reactie op je verzoek, tenzij wij je binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen we je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder we deze gegevens hebben opgeslagen. RectificatierechtJe hebt altijd het recht om de gegevens die we (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen vier weken een reactie op je verzoek, tenzij wij je binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen we je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.GegevenswissingJe kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één of meer van de volgende gevallen:de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt;je trekt je toestemming voor (verdere) verwerking in en er is geen andere grondslag voor verwerking;je maakt gemotiveerd bezwaar en er zijn geen dwingende redenen of het bezwaar niet te honoreren;de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;wij moeten jouw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen;wij hebben de gegevens door middel van mobiele telefonie- of internetdiensten verzameld.Je kunt een verzoek tot gegevenswissing doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen vier weken een reactie op je verzoek, tenzij wij je binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen we je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.Recht op beperking van de verwerkingJe hebt altijd het recht om de gegevens die we (laten) verwerken die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen vier weken een reactie op je verzoek, tenzij wij je binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen we je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens worden beperkt, zolang als daarvoor een reden bestaat.Recht op overdraagbaarheidJe hebt altijd het recht om de gegevens die we (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen vier weken een reactie op je verzoek, tenzij we je binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen we de door ons verzamelde persoonsgegevens toe aan de door jou aangegeven derde partij, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen we in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.Recht van bezwaar en overige rechtenJe hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van Buckley Belts. Als je bezwaar maakt zullen we onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dan zullen we afschriften en/of kopieën van gegevens die we (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. We verwerken je gegevens niet op zodanige wijze, zodat we al aan dit recht hebben vorm gegeven. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Artikel 8 – Beveiligingsmaatregelen
Buckley Belts beschikt over technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen. Maatregelen die wij in verschillende omstandigheden gebruiken om de gegevens waarover wij beschikken te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging, zijn onder meer: monitoring en logging en versleuteling, beveiligde toegangspunten tot onze servers (Tier III, ISO 27001 en PCI-DSS), kwetsbaarheidsscans en beperkte toegangsrechten voor medewerkers. Geen enkel systeem is echter perfect of kan garanderen dat ongeautoriseerde toegang of diefstal van gegevens uitgesloten zijn. Ondanks het feit dat Buckley Belts beschikt over beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen, raden wij onze bezoekers en klanten altijd aan zelf maatregelen te nemen om hun persoonlijke privacy te beschermen (d.w.z. toegangscodes en/of pincodes geheimhouden).  

Artikel 9 - Cookies
We verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat we onze diensten hierop kunnen afstemmen. Daarvoor maken we gebruik van functionele, analytische en tracking “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door een cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Buckley Belts of die van een derde partij.Voor het plaatsen van functionele en analytische cookies is geen toestemming vereist. Voor zover we gebruik maken van tracking cookies, doen we dat nadat we jouw toestemming daarvoor hebben gekregen. Met tracking cookies kunnen we informatie bijhouden over hoe je de website gebruikt. Uit de informatie over je websitebezoeken kunnen wij afleiden wat jouw voorkeuren en interesses zijn. Op basis daarvan kunnen we je persoonlijke aanbiedingen doen.Als je niet wilt dat onze website cookies opslaat op jouw computer, dan kun je dat aangeven in de cookiemelding die je te zien krijgt bij het eerste bezoek aan onze website. Indien je toestemming geeft voor het plaatsen van cookies, zullen wij ervoor zorgen dat slechts die cookies worden geplaatst waarvoor je ook daadwerkelijk toestemming hebt gegeven. Wil je je op een later moment afmelden voor het plaatsen van deze cookies, dan kun je jouw browserinstellingen daarop aanpassen.Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of social-mediabedrijven. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van de genoemde derden te lezen alvorens van hun websites gebruik te maken.We gebruiken tevens pixels van social media platforms. Deze pixels zorgen ervoor dat we onder andere de bezoekers aan onze websites gerichte advertenties op de social media platforms kunnen tonen en resultaten kunnen meten. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Wij raden je aan de privacyverklaring van de genoemde derden social media platforms te lezen voordat je van deze websites gebruik maakt. Op de volgende pagina staat een overzicht van de cookies: https://www.shopify.com/legal/cookies. De reeds geplaatste cookies kun je verwijderen via de eigen browserinstellingen.

Artikel 10 – Wijzigingen in de privacy verklaring
We behouden ons te allen tijde het recht voor om onze privacy beleid verklaring te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als de nieuwe privacy verklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop we reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen we je daarvan per e-mail op de hoogte.

Artikel 11 – Klachten
Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens? Dan wijzen wij je op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd kennis te nemen van de klacht.

Artikel 12 – Vragen en contactgegevens
Heb je nog vragen? Deze kun je bij ons indienen via onderstaande contactgegevens.

Naam ondernemer: Green E-shopping, Buckley Belts
Vestigingsadres: Turfhaven 198, 2511DK Den Haag, Nederland
E-mailadres: support@buckleybelts.nl
Contactpersoon voor privacy zaken:
https://buckleybelts.nl/pages/contact

Buckley Belts, versie januari 2023

WHAT OUR STYLISH CUSTOMERS SAY

BE SURE TO FOLLOW US

@BUCKLEYBELTS

STAY UP TO DATE

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER (FOR FREE) IN ORDER TO STAY UP TO DATE ON OUR LATEST INVENTIONS AND EDITIONS TO OUR COLLECTIONS